Praktijk informatie

*Nieuws*

AB Psychologie is recentelijk gevisiteerd door de landelijke beroepsvereniging voor vrijgevestige psychologen (LVVP) middels een praktijkbezoek. Hier wordt gekeken naar praktijkvoering, volgen van wet- en regelgeving en andere belangrijke zaken. Het behaalde visitatiecertificaat is 5 jaar geldig.

Bereikbaarheid

Maandag-dinsdag-donderdag en vrijdagochtend is de praktijk geopend en bereikbaar via 06 – 52 30 19 87. Als ik de telefoon niet kan opnemen, spreek dan graag de voicemail in. Ik bel je dan binnen twee werkdagen terug. Natuurlijk kun je me ook altijd een e-mail sturen*.

* Wees voorzichtig met het versturen van vertrouwelijke en persoonlijke gegevens via e-mail.

Wanneer er sprake is van een psychische crisis, dan kun je op maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 17.00u contact met mij opnemen via de praktijktelefoon (06 – 52 30 19 87).  Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar omdat ik veel in gesprek ben, kan het ook even duren.

Kun je me niet bereiken, neem dan contact op met je huisarts en geef aan dat het een crisissituatie betreft. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost uit jouw regio. In een acute noodsituatie: bel 112.

Langdurige afwezigheid en vervanging

AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

Locatie en parkeermogelijkheden

AB Psychologie is gevestigd aan de Hoofdstraat, no. 33 in Rijen, in het pand van Moooy, waar diverse vrouwelijke ondernemers gevestigd zijn die zich in de breedste zin van het woord inzetten voor het mooi maken van mensen, zowel van binnen als van buiten. Er is voldoende parkeergelegenheid achter het gebouw. Ook is er een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het is ongeveer 9 minuutjes lopen vanaf Station Gilze-Rijen.

De praktijkruimte is gevestigd op de 1e verdieping, waar ook een wachtruimte is gerealiseerd. Er is geen lift aanwezig in het gebouw.

Behandelovereenkomst

Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt het behandelplan bij start van de behandeling. AB Psychologie voldoet hiermee aan de wet WGBO.

Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

Dossiervoering

AB Psychologie maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Evaluatie gedurende de behandeling

Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden halverwege de behandeling en aan het einde van de behandeling geëvalueerd. Ik maak hierbij gebruik van een ROM-vragenlijst.

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, halverwege en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijken en GGZ-instellingen in Nederland. Vanwege de discussie omtrent privacy levert AB Psychologie op dit moment geen gegevens aan.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. AB Psychologie hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Informatieoverdracht

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met jouw toestemming.  Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt AB Psychologie (ook weer alleen met jouw toestemming) een brief met informatie over de diagnose en behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Klachten

Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal  je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen,  is het mogelijk een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling. Voor meer informatie zie: www.lvvp.info.

Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Kwaliteitsstatuut A. Broeders

Niet-nagekomen afspraken

AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 62 euro.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. AB Psychologie hanteert een privacybeleid.

Verwijsbrief

Wanneer je in therapie komt, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal 3 maanden voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code)
  • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ verwezen wordt.