This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

AB Psychologie is gevestigd aan de Laagstraat, no. 61 in Rijen. In het pand van La Bonne Image mag ik een prachtige ruimte huren, met eigen entree, aan een prachtige tuin. Een hele fijne plek, waar rust is en de verbinding met de natuur meteen opvalt.

Praktijk

Gevestigd in Rijen

De praktijkruimte is gevestigd op de begane grond, waar ook een eigen wachtruimte is gerealiseerd. Ik krijg regelmatig als feedback dat de praktijkruimte aanvoelt als een rustige plek, die warmte en geborgenheid uitstraalt. Door de grote ramen en het wijdse uitzicht is het een lichte ruimte die uitnodigt om even weg te zijn uit de dagelijkse sleur en je volledig te kunnen richten op je therapieproces. De tuin biedt daarnaast alle ruimte voor reflectie en ervaringsgerichte therapie-oefeningen.

Parkeergelegenheid & Openbaar vervoer

Er is voldoende parkeergelegenheid naast het gebouw. Ook is er een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het is minder dan 5 minuutjes lopen vanaf Station Gilze-Rijen.

Praktijk

Gevestigd in Rijen

AB Psychologie is gevestigd aan de Hoofdstraat, no. 33 in Rijen, in het pand van Moooy, waar diverse vrouwelijke ondernemers gevestigd zijn die zich in de breedste zin van het woord inzetten voor het mooi maken van mensen, zowel van binnen als van buiten. Een fijne plek met een luxe uitstraling.

De praktijkruimte is gevestigd op de 1e verdieping, waar ook een eigen wachtruimte is gerealiseerd. Ik krijg regelmatig als feedback dat de praktijkruimte aanvoelt als een rustige plek, die warmte en geborgenheid uitstraalt. Door de grote ramen en het wijdse uitzicht is het een lichte ruimte die uitnodigt om even weg te zijn uit de dagelijkse sleur en je volledig te kunnen richten op je therapieproces. Er is geen lift aanwezig in het gebouw.

Parkeergelegenheid & Openbaar vervoer

Er is voldoende parkeergelegenheid naast het gebouw. Ook is er een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het is ongeveer 5 minuutjes lopen vanaf Station Gilze-Rijen.

Praktijk Informatie

Alle informatie over de praktijk vind je hieronder.

 • Waarneming

  AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden. Ik ben hiervoor de samenwerking aangegaan met Heidi Kersbergen van Psychotherapiepraktijk Kersbergen in Rijen (www.ppkersbergen.nl).

 • Beleid bij crisissituaties

  Ab Psychologie biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Indien er gedurende een lopende behandeling een psychische crisis ontstaat waarvoor direct professionele hulp nodig is, dan is de praktijk telefonisch bereikbaar zoals op de contactpagina van de website vermeld. Indien het geen uitstel kan verdragen kan er tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep op de eigen huisarts worden gedaan. Buiten kantooruren kan in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld.

 • Meldcode kindermishandeling

  De praktijk werkt volgens de richtlijnen ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’. Dit is binnen ons werkveld verplicht, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
  Onderdeel hiervan is ook de zogenoemde Kindcheck. De kindcheck houdt in dat de psycholoog bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Bij een ‘positieve kindcheck’ worden de stappen van de meldcode gevolgd. De kindcheck wordt door de behandelaar genoteerd in jouw dossier.

 • Beroepscode

  Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. De psycholoog/psychotherapeut is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en jou met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie.
 Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de behandelaar cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met jou sluiten waarvan zij voordeel zou kunnen hebben.

  In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register) en is de de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  met bijbehorend tuchtrecht) van toepassing.

 • Geheimhouding en beroepsgeheim

  Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Voor het verstrekken van informatie aan de huisarts of andere verwijzer zal de behandelaar altijd toestemming aan jou vragen. Ook wanneer een keuringsarts of arbo-arts informatie opvraagt zal dit met jou besproken worden en vind er zonder toestemming geen informatieoverdracht plaats.
  Er zijn een aantal uitzonderingen;
  - Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
  - Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de intake of behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.
  - Via een zogenoemde materiële controle mag jouw zorgverzekeraar nagaan 
of jouw behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is jouw zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om jouw dossier in te zien. Dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering.
  AB Psychologie hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

 • Privacy

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. AB Psychologie hanteert een privacybeleid.

 • ROM & DIS

  Het invullen van één of meerdere vragenlijsten kan onderdeel van de behandeling zijn. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of je tevreden bent over het therapeutische contact of over jouw behandeling, hoe de therapie verloopt en of jouw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan jouw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Het is binnen praktijk AB Psychologie een gewoonte om een aantal vragenlijsten als ROM in te zetten, ofwel Routine Outcome Monitoring genoemd. Aan het begin, soms tussentijds en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijken en GGZ-instellingen in Nederland. In de toekomst zal worden gevraagd deze gegevens aan te leveren bij kwaliteitsinstituut Akwa GGZ, voor het ontwikkelen van verbeterde zorgstandaarden. Je bent niet verplicht om mee te werken aan ROM, tevredenheidsvragenlijsten of andere vragenlijsten. Je kunt met je behandelaar bespreken of je de vragenlijsten invult of niet. Ook kun je er voor kiezen vragenlijsten wel in te vullen, maar niet akkoord te gaan met aanlevering van deze data aan Akwa GGZ en DIS.(zie opt-out regeling).
  Naast de genoemde ROM-data wordt een verzameling van vrij algemene gegevens (de zogeheten Minimale DataSet of MDS) aangeleverd aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Iedere psychologiepraktijk die zorg verleent die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet is wettelijk verplicht deze MDS aan te leveren. Deze dataset is dubbel gepseudonimiseerd en is daarmee niet naar jou persoonlijk herleidbaar. Indien je principieel tegen het aanleveren van jouw data bent, kun je dit bij jouw behandelaar kenbaar maken (zie opt-out regeling)

 • Opt-Out regeling

  Indien je er principieel bezwaar tegen hebt dat jouw zorgverzekeraar jouw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, dan kun je daartegen bezwaar maken bij jouw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld welke ter ondertekening op de praktijk aanwezig is. Dit geldt tevens voor bezwaren tegen het aanleveren van ROM-data aan het DBC Informatie Systeem (DIS) en de minimale dataset aan Akwa GGZ.

 • Dossier

  AB Psychologie maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dat zijn de verwijzing, de indicatiestelling, brieven van jou en over jou, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is 20 jaar. Je mag jouw dossier inzien en fotokopieën maken. Gedurende de behandelperiode kun je via het beveiligde cliëntportaal bepaalde onderdelen van jouw dossier inzien. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van jouw behandelaar. Je mag wel iets aan jouw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop jouw situatie is weergegeven. Je hebt het recht jouw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over jouw behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven.
  De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

 • Behandelplan

  Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken.
  Je ontvangt het behandelplan na intake bij start van de behandeling. AB Psychologie handelt hiermee naar de wet WGBO (Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

 • Evaluatie gedurende de behandeling

  Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden halverwege de behandeling en aan het einde van de behandeling geëvalueerd. Ik maak hierbij gebruik van een ROM-vragenlijst.

 • Behandeling in de generalistische basis ggz

  De huisarts kan je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, kom je vervolgens in aanmerking voor een behandeling ‘kort’, een behandeling ‘middel’ of een behandeling ‘intensief’. In geval van blijvende problematiek, kom je terecht in de behandeling ‘chronisch’. Bij AB Psychologie wordt vergoede zorg alleen geboden in zorgproduct ‘kort’, ‘middel’ en ‘intensief’.

  In de generalistische basis-ggz word je behandeld door een gz-psycholoog. In de gespecialiseerde ggz wordt je behandeld door een psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die gericht verwijst naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.
  Aan welke opleidingseisen moet een eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog voldoen? Een gz-psycholoog heeft na haar universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postmasteropleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch (neuro) psycholoog is een gz-psycholoog die de vierjarige specialistische opleiding
 tot klinisch (neuro)psycholoog heeft gevolgd. De klinisch psycholoog is daarmee automatisch ook psychotherapeut. Een psychotherapeut heeft na de universitaire of vergelijkbare opleiding de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond.

 • Wat als ik mijn afspraak vergeten ben en niet kom opdagen?

  AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 62 euro.

 • Klachtenregeling

  Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kun je een van de klachtenfunctionarissen van de LVVP benaderen voor begeleiding en bemiddeling (www.lvvp.info). Klachtenfunctionaris LVVP 
Regio Noord-Brabant westelijk deel, Zeeland, Zuid-Holland Zuid: a.witte@lvvp.info

  Mocht jouw klacht daarmee niet zijn verholpen, dan is er de weg naar De Geschillencommissie Zorg in Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken. De geschillencommissie bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger vanuit het cliëntenplatform en een vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.
 Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kun je jouw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, vind je op www. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

  Vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heb je ook recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven en wachttijden. Verder is jouw behandelaar verplicht je te informeren over incidenten met merkbare gevolgen: de aard en de toedracht ervan en de maatregelen die jouw behandelaar heeft genomen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen. Jouw behandelaar moet in jouw dossier een notitie maken van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident en de namen van alle betrokkenen.

Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

kwaliteitsstatuut A. Broeders versie mei 2022

Praktijk Informatie

Alle informatie over de praktijk vind je hieronder.

 • Waarneming

  AB Psychologie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden. Ik ben hiervoor de samenwerking aangegaan met Heidi Kersbergen van Psychotherapiepraktijk Kersbergen in Rijen (www.ppkersbergen.nl).

 • Beleid bij crisissituaties

  Ab Psychologie biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Indien er gedurende een lopende behandeling een psychische crisis ontstaat waarvoor direct professionele hulp nodig is, dan is de praktijk telefonisch bereikbaar zoals op de contactpagina van de website vermeld. Indien het geen uitstel kan verdragen kan er tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep op de eigen huisarts worden gedaan. Buiten kantooruren kan in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld.

 • Meldcode kindermishandeling

  De praktijk werkt volgens de richtlijnen ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’. Dit is binnen ons werkveld verplicht, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
  Onderdeel hiervan is ook de zogenoemde Kindcheck. De kindcheck houdt in dat de psycholoog bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Bij een ‘positieve kindcheck’ worden de stappen van de meldcode gevolgd. De kindcheck wordt door de behandelaar genoteerd in jouw dossier.

 • Beroepscode

  Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. De psycholoog/psychotherapeut is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en jou met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie.
 Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de behandelaar cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met jou sluiten waarvan zij voordeel zou kunnen hebben.

  In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijk) geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, onder nummer 09916280525 (BIG-register) en is de de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  met bijbehorend tuchtrecht) van toepassing.

 • Geheimhouding en beroepsgeheim

  Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Voor het verstrekken van informatie aan de huisarts of andere verwijzer zal de behandelaar altijd toestemming aan jou vragen. Ook wanneer een keuringsarts of arbo-arts informatie opvraagt zal dit met jou besproken worden en vind er zonder toestemming geen informatieoverdracht plaats.
  Er zijn een aantal uitzonderingen;
  - Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
  - Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de intake of behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.
  - Via een zogenoemde materiële controle mag jouw zorgverzekeraar nagaan 
of jouw behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is jouw zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om jouw dossier in te zien. Dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering.
  AB Psychologie hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

 • Privacy

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. AB Psychologie hanteert een privacybeleid.

 • ROM & DIS

  Het invullen van één of meerdere vragenlijsten kan onderdeel van de behandeling zijn. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of je tevreden bent over het therapeutische contact of over jouw behandeling, hoe de therapie verloopt en of jouw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan jouw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Het is binnen praktijk AB Psychologie een gewoonte om een aantal vragenlijsten als ROM in te zetten, ofwel Routine Outcome Monitoring genoemd. Aan het begin, soms tussentijds en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijken en GGZ-instellingen in Nederland. In de toekomst zal worden gevraagd deze gegevens aan te leveren bij kwaliteitsinstituut Akwa GGZ, voor het ontwikkelen van verbeterde zorgstandaarden. Je bent niet verplicht om mee te werken aan ROM, tevredenheidsvragenlijsten of andere vragenlijsten. Je kunt met je behandelaar bespreken of je de vragenlijsten invult of niet. Ook kun je er voor kiezen vragenlijsten wel in te vullen, maar niet akkoord te gaan met aanlevering van deze data aan Akwa GGZ en DIS.(zie opt-out regeling).
  Naast de genoemde ROM-data wordt een verzameling van vrij algemene gegevens (de zogeheten Minimale DataSet of MDS) aangeleverd aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Iedere psychologiepraktijk die zorg verleent die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet is wettelijk verplicht deze MDS aan te leveren. Deze dataset is dubbel gepseudonimiseerd en is daarmee niet naar jou persoonlijk herleidbaar. Indien je principieel tegen het aanleveren van jouw data bent, kun je dit bij jouw behandelaar kenbaar maken (zie opt-out regeling)

 • Opt-Out regeling

  Indien je er principieel bezwaar tegen hebt dat jouw zorgverzekeraar jouw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, dan kun je daartegen bezwaar maken bij jouw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld welke ter ondertekening op de praktijk aanwezig is. Dit geldt tevens voor bezwaren tegen het aanleveren van ROM-data aan het DBC Informatie Systeem (DIS) en de minimale dataset aan Akwa GGZ.

 • Dossier

  AB Psychologie maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dat zijn de verwijzing, de indicatiestelling, brieven van jou en over jou, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is 20 jaar. Je mag jouw dossier inzien en fotokopieën maken. Gedurende de behandelperiode kun je via het beveiligde cliëntportaal bepaalde onderdelen van jouw dossier inzien. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van jouw behandelaar. Je mag wel iets aan jouw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop jouw situatie is weergegeven. Je hebt het recht jouw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over jouw behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven.
  De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

 • Behandelplan

  Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken.
  Je ontvangt het behandelplan na intake bij start van de behandeling. AB Psychologie handelt hiermee naar de wet WGBO (Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

 • Evaluatie gedurende de behandeling

  Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden halverwege de behandeling en aan het einde van de behandeling geëvalueerd. Ik maak hierbij gebruik van een ROM-vragenlijst.

 • Behandeling in de generalistische basis ggz

  De huisarts kan je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, kom je vervolgens in aanmerking voor een behandeling ‘kort’, een behandeling ‘middel’ of een behandeling ‘intensief’. In geval van blijvende problematiek, kom je terecht in de behandeling ‘chronisch’. Bij AB Psychologie wordt vergoede zorg alleen geboden in zorgproduct ‘kort’, ‘middel’ en ‘intensief’.

  In de generalistische basis-ggz word je behandeld door een gz-psycholoog. In de gespecialiseerde ggz wordt je behandeld door een psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die gericht verwijst naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.
  Aan welke opleidingseisen moet een eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog voldoen? Een gz-psycholoog heeft na haar universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postmasteropleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch (neuro) psycholoog is een gz-psycholoog die de vierjarige specialistische opleiding
 tot klinisch (neuro)psycholoog heeft gevolgd. De klinisch psycholoog is daarmee automatisch ook psychotherapeut. Een psychotherapeut heeft na de universitaire of vergelijkbare opleiding de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond.

 • Wat als ik mijn afspraak vergeten ben en niet kom opdagen?

  AB Psychologie hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 62 euro.

 • Klachtenregeling

  Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kun je een van de klachtenfunctionarissen van de LVVP benaderen voor begeleiding en bemiddeling (www.lvvp.info). Klachtenfunctionaris LVVP 
Regio Noord-Brabant westelijk deel, Zeeland, Zuid-Holland Zuid: a.witte@lvvp.info

  Mocht jouw klacht daarmee niet zijn verholpen, dan is er de weg naar De Geschillencommissie Zorg in Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken. De geschillencommissie bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger vanuit het cliëntenplatform en een vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.
 Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kun je jouw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, vind je op www. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

  Vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heb je ook recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven en wachttijden. Verder is jouw behandelaar verplicht je te informeren over incidenten met merkbare gevolgen: de aard en de toedracht ervan en de maatregelen die jouw behandelaar heeft genomen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen. Jouw behandelaar moet in jouw dossier een notitie maken van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident en de namen van alle betrokkenen.

Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Kwaliteitsstatuut A. Broeders

Een goed gesprek

Een nieuw inzicht

Positieve doorbraak

Een bakje koffie

Wil je vrijblijvend kennismaken
en je vragen stellen?

Je kunt kiezen voor Bellen of Videobellen. Plan je gesprekje

We gebruiken cookies om de website-ervaring te optimaliseren. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.